Översikt övergångsbestämmelser

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning som inte är en motor eller gasturbin och har en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt (enligt bilaga 12 i FMF). För varje bränsle anges begränsningsvärdena för föroreningarna svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft i milligram per kubikmeter normal torr gas (mg/Nm³).

BestämmelseNy anläggning,
högst 5MW
Ny anläggning,
>5MW
2018-anläggning
högst 5MW
2018-anläggning
>5MW
Registrering, 21 §1 juni
2018
1 juni
2018
1 januari
2029
1 januari
2024
Begränsningsvärden,
29-32 §§
20 december
2018
20 december
2018
Begränsningsvärden,
25-28 §§
1 januari
2030
1 januari
2025