Med en djurenhet (DE) menas

OBS! Det är inte är samma som djurenheter i SAM-ansökan. För beräkning av antal djurenheter (enligt miljöbalken) används nedanstående tabell:

1 mjölkko (som mjölkko räknas även sinko).
6 kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
3 övriga nöt, sex månader eller äldre.
3 suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor.
10 slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin.
1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder.
10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar.
100 kaniner.
100 värphöns äldre än 16 veckor.
200 unghöns upp till 16 veckors ålder.
200 slaktkycklingar.
100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en  veckas ålder.
15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder.
10 får eller getter, sex månader eller äldre.
40 lamm eller killingar, upp till sex månaders ålder.

Andra djurarter tex bison, kameldjur – räkna ut det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färskt träck eller urin.