Avloppsslam

Gränsvärden för metaller vid vid spridning av avloppsslam

MetallMaximal metallhalt i mark,
mg/kg torrsubstans jord
Årlig maximal tillförsel
av metaller med avloppsslam,
gram per hektar
Bly (Pb)4025
Kadmium (Cd)0,40,75
Koppar (Cu)40300
Krom (Cr)6040
Kvicksilver (Hg)0,31,5
Nickel (Ni)3025
Zink (Zn)100 (1600

  1. I följande län får markens zinkhalt uppgå till 150 mg/kg torrsubstans i jord: Jämtlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västernorrlands och Västmanlands län.

Gränsvärden enligt SFS 1998:944, 20 § för att saluföra eller överlåta avloppsslam

Metallmg/kg torrsubstans
Bly100
Kadmium2
Koppar600
Krom100
Kvicksilver2,5
Nickel50
Zink800