Regeländringar och Nyheter

Här följer först regeländringar som trätt i kraft under 2019 samt det som träder i kraft under 2020. Därefter redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2020 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver.

Ändrade regler år 2019

BAT-slutsatser ska redovisas i miljörapporten

Anläggningar med intensiv animalieproduktion ska i miljörapporten för verksamhetsåret innan, redovisa en bedömning av hur verksamheten uppfyller eller planerar att följa varje tillämplig BAT-slutsats (bästa möjliga teknik).

Transport av farligt gods - godsdeklaration

En ändring som får betydelse vid transport som sker enligt värdeberäknad mängd är att i godsdeklarationen ska både den totala mängden farligt gods och det beräknade värdet för varje transportkategori anges i godsdeklarationen

Examination ADR-förare

Från 1 mars 2019 så ändras förfarandet för examinationssystemet för ADR-förare. Förare av transport av farligt gods, efter genomförd utbildning, skriver ett kunskapsprov på Trafikverkets förarprovkontor för att få sitt ADR-intyg. Från 1 mars 2019 kommer examination av ADR-förare inte längre att utföras hos utbildningsanordnare. Detta berör inte 1.3 –utbildningen.

LBK-pärmen – flik 5, 6 och 12

LBK-pärmens reviderade flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet publicerades i mars 2019. Nya kapitel om installationer av solcellsanläggningar samt laddning av olika typer av batterier har införts. LBK-pärmens flik 6 Inomgårdsutrustning har reviderats. Den största förändringen är att det inte längre ställs krav på LBK-godkännande för bland annat halmhackar ock liknade utrustning. Tillverkaren ska utföra produkterna på ett ur brandskyddssynpunkt brandsäkert sätt. LBK-pärmens flik 12 LBK-godkännanden har dragits in då LBK inte längre utfärdar några produktgodkännanden.

Nya föreskrifter om djurhållning inom lantbruket

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m., tidigare även kallad L100, och som under 2017 arbetats om till sex djurslagsspecifika författningar har återigen ändrats och ersatts med föreskrifter som gäller från 1 mars 2019. I sak har inget ändrats. Läs mer om djurskyddslagstiftningen under rubrik Viktigt för alla på www.miljohusesyn.nu.

Hästhållning – ny föreskrift 1 mars

Föreskriften L101, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning (DFS 2007:6), har ersatts av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om hästhållning. Föreskrifterna ska tillämpas vid all hästhållning. Med häst menas hästar och åsnor samt korsningar mellan dessa. Den nya föreskriften gäller från 1 mars 2019.

Strutsfåglar - ny föreskrift 1 mars

L10 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:11) om hållande av strutsfåglar har ändrats och ersatts av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:5) om hållande av strutsfåglar. Denna gäller från 1 mars 2019.

Djurskyddslagen

En ny djurskyddslag (2018:1192) trädde i kraft den 1 april 2019.

Djurskyddsförordningen

En ny djurskyddsförordning (2019:66), trädde ikraft 1 april 2019, och som innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen (2018:1192).

Strö till unghöns

Unghöns ska ha tillgång till strö från och med januari 2019.

EU-förordning 2017/625 om offentlig kontroll

Den 14 december 2019 började stora delar av förordning (EG) 2017/625 samt flera andra EU-förordningar om offentlig kontroll att tillämpas. Den ersätter kontrollförordningen (EG) nr 882/2004. Även vissa andra nuvarande EU-rättsakter upphävs eller ändras genom den nya förordningen. Inom livsmedelsområdet innebär den nya kontrollförordningen generellt sett en översyn av den nuvarande lagstiftningen särskilt den nuvarande förordningen (EG) nr 882/2004.

Bestämmelserna i den nya förordningen har också anpassats till det utökade tillämpningsområdet. Utöver livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd, omfattar den nya förordningen även offentliga kontroller inom områdena växtskadegörare, användning och försäljning av växtskyddsmedel, avsiktlig utsättning i miljön (dvs. odling) av GMO för livsmedels- och foderproduktion och animaliska biprodukter. Därtill tydliggörs det att ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och traditionella specialiteter omfattas av förordningen.

Läs mer om EU-förordning 2017/625 på kontrollwiki.livsmedelsverket.se.

Nyheter 2020

Hållbar slamanvändning – färdig utredning

Regeringens utredning för hållbar slamanvändning är klar (2020). Läs mer om Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam på www.regeringen.se. Notera att det inte finns grunder att förbjuda all slamspridning på åkermark samt att det är viktigt att fortsätta arbetet för att minska tillförsel av oönskade ämnen till avloppsnätet, slam och renat avloppsvatten.

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

Från den 1 januari 2020 gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2019 (och RID-S 2019 som gäller för järnväg). Läs mer om föreskrifter farligt gods på www.msb.se. Den 1 januari 2020 träder följande föreskrifter i kraft: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2019), och Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2019). Ändringsföreskrifterna innehåller ändringar och rättelser till bestämmelserna i ADR-S respektive RID-S. I konsekvensutredningen redovisas bakgrunden till ändringarna.

Ekodesignkrav på pannor för fasta bränslen - 1 januari 2020

För nya fastbränslepannor börjar ekodesignkrav på rökgasutsläpp och verkningsgrad att gälla 1 januari 2020 enligt ekodesignförordningen (EU) 2015/1189. Nya fastbränslepannor som inte uppfyller ekodesignkraven får alltså efter dessa datum inte släppas ut på marknaden. Pannor för fasta bränslen (ved, pellets, briketter, spån, kol, koks, torv m.m.) upp till och med 500 kW omfattas. Kraven innebär gränsvärden för utsläpp samt energieffektivitet och kommer omfatta all ny utrustning som säljs inom EU. Detta omfattar både pannor, avsedda endast för centralvärme, samt pannor för centralvärme och tappvarmvattenproduktion, samt kraftvärmepannor med elektrisk kapacitet upp till 50 kW. Exempel på pannor som inte omfattas av lagkrav är värmepannor som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten eller för distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier som ånga eller luft. Pannor som använder icke träbaserad biomassa, exempelvis, halm, skal, kärnor, omfattas inte heller av kraven i förordningen.

Vägledning – medelstora förbränningsanläggningar

Naturvårdsverket har publicerat en kompletterande vägledning som gäller medelstora förbränningsanläggningar. Läs mer om Vägledningar om förbränning, förbränningsanläggningar, kväveoxidavgiften och om vedeldning på www.naturvardsverket.se.

Nytt datum för skötsel av trädor

Jordbruksverket har gjort justeringar i reglerna som berör skötsel av mark som ligger i träda. Startdatumet för förbudet mot avslagning av träda ändras från den 1 mars till den 1 april.

Ny foderföreskrift gäller från 1 januari 2020

För att få hantera foder måste du vara registrerad hos Jordbruksverket. Observera att du också måste anmäla om du ändrar din verksamhet, till exempel att blanda läkemedel i foder, använda fiskmjöl eller upphöra med din verksamhet. Primärproducent är du om du har en normal hantering av foder till dina egna djur och släpper ut råvaror på marknaden, till exempel spannmål eller grovfoder. Om du producerar foderblandningar som du släpper ut på marknaden, till exempel spannmålsblandningar till häst, räknas du istället som foderleverantör. För viss verksamhet måste du ha ett godkännande från Jordbruksverket, till exempel om du ska blanda in läkemedel i fodret. Tillverkar foderblandningar för eget bruk som innehåller fodertillsatser eller förblandningar som innehåller:

  • koccidiostatika eller histomonostatika, eller
  • zootekniska tillsatser

Tillsatsens benämning (tillsatsens namn), kategori (Koccidiostatika/Zootekniska tillsatser) eller funktionell grupp (Andra zootekniska tillsatser) framgår av märkningen av tillsatsen eller förblandningen. Jordbruksverket måste besiktiga din anläggning innan vi kan godkänna den. Ditt foder måste vara säkert att använda. Om du vet eller misstänker att ditt foder inte uppfyller kraven på fodersäkerhet ska du så fort som möjligt anmäla det till din länsstyrelse. Du ska varje år rapportera din användning av läkemedel och koccidiostatika/histomonostatika till Jordbruksverket.

På gång under och efter 2020

Miljöhänsyn i jordbruket – ändringar på remiss

Under början av 2020 kommer Jordbruksverket att remittera föreskriftsändringar i Föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Bland ändringsförslaget finns exempelvis krav på täckning av lagringsbehållare för rötat material som innehåller stallgödsel eller andra produkter från jordbruket, likt det täckningskrav som idag finns på behållare för lagring av flytgödsel eller urin. Dessutom föreslås schablonvärdena för gödselproduktion och näringsinnehåll i stallgödsel uppdateras för att bli samma som schablonvärdena i Rekommendationer för gödsling och kalkning.

Cisterner – föreskrifter på remiss

Ett revideringsarbete pågår av NFS 2017:5, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, där förslag på nya föreskrifter är på gång. Syftet med revideringsarbete är bl.a. att ytterligare synkronisera definitionerna gentemot MSB:s föreskrifter och förtydliga regleringen av lösa behållare. Förslag på nya föreskrifter avses skickas på extern remiss under början av 2020. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida. Det förslag till vägledning som skickades ut på remiss kan användas såsom tolkningshjälp av gällande föreskrifter. Vissa justeringar har nu skett i texten och den uppdaterade versionen av vägledningen går att använda. Läs mer om Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner på www.naturvardsverket.se.

LBK-pärmen flik 3, 7 och 10 uppdateras

Pågående revidering av LBK-pärmens flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd och flik 10 brandvarningssystem och släckutrustning beräknas vara klara i slutet av 2020. LBK-pärmens flik 7 Brandfarliga heta arbeten har reviderats och publiceras under våren 2020. De största är nya avsnitt om hästskoning och hornbränning.

Gemensam djurhälsolagstiftning inom EU

Ny EU-gemensam djurhälsolagstiftning är på gång, Animal Health Law, AHL. Detaljer rörande till exempel listning och kategorisering av djursjukdomar som ska omfattas av det gemensamma regelverket planerades att arbetas fram under 2020/2021. Implementeringen kommer dock att dröja ytterligare några år.

Som en följd av att EU har skapat AHL, kommer Sverige att år 2021 anta en ny svensk djurhälsolag baserad på epizootilagen och epizootiförordningen, zoonoslagen och zoonosförordningen samt provtagningslagen och ett antal kompletterande föreskrifter. Dessutom görs omtryck av ett antal svenska föreskrifter inom områden som EU inte styr.