Regeländringar och Nyheter

Här följer först regeländringar som trätt i kraft under 2023 samt det som träder i kraft under 2024. Därefter redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2024 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver.

Hänt under 2023

Tvärvillkor blev grundvillkor

En nyhet som började gälla från 1 januari 2023 är att tvärvillkoren försvann och ersattes med grundvillkor. Grundvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet. Genom att följa grundvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick. Du bidrar också till att förbättra den yttre miljön för människor och djur, förbättra klimatet, minska smittspridningen och få säkrare livsmedel. Grundvillkoren bidrar även till lika villkor för lantbrukarna inom och mellan medlemsstaterna i EU. Grundvillkoren är indelade i verksamhetskrav och normer. Verksamhetskrav är regler som redan gäller i Sverige för all jordbruksverksamhet, oavsett om du söker jordbrukarstöd eller inte. Normer är miljö- och klimatrelaterade grundvillkorsmål som alla medlemsstater måste nå upp till och som finns uppräknade i EU:s regler för den gemensamma jordbrukspolitiken.

De flesta är desamma men några nya grundvillkor har tillkommit och några har tagits bort. Läs mer om grundvillkor på www.jordbruksverket.se

Ny förordning om producentansvar för förpackningar – från 1 januari 2023

Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar trädde i kraft den 1 januari 2023. De nya reglerna ska underlätta för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. En enklare insamling och sortering ska bidra till att producenter kan återvinna mer avfall, att hanteringen av avfall blir mer resurseffektiv och att behoven av nya råvaror minskar vilket ger minskade koldioxidutsläpp. Förordningen innebär att kommuner och producenter får nya roller. 

Transport av icke-farligt avfall av mer än 10 ton eller mer än 50 m3 – anmäl till länsstyrelsen

Transport av enbart icke-farligt avfall som har uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet i mängder som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter under ett kalenderår ska anmälas till länsstyrelsen. Detta gäller inte transport av naturgödsel eller kadaver.

Producentansvar för glödlampor upphör 1 januari 2023

Förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer upphävdes från och med 2023. Eftersom glödlampor i princip inte säljs längre finns inte samma behov av ett producentansvar. Förordningen ska dock fortsätta att gälla för glödlampor som har tillverkats före ikraftträdandet.

Nyheter 2024

Nyheter i grundvillkoren

De flesta grundvillkor är oförändrade jämfört med 2023. Men det finns en del villkor som var undantagna 2023 och som nu börjar gälla från 2024 och framåt. Det gäller grundvillkoret inom växtföljd, GAEC 7 och villkoret om miljöytor som är en del av GAEC 8. Det finns också ett grundvillkor för skydd av våt- och torvmark, GAEC 2 som är nytt för 2024.

Läs mer om grundvillkor på www.jordbruksverket.se.

Nya regler om sortering och återvinning av avfall

Insamling av förpackningsavfall

Du som verksamhetsutövare kan från den 1 januari lämna ditt utsorterade förpackningsavfall som har producerats i samband med din verksamhet till ett insamlingssystem för verksamheternas förpackningsavfall. 

Förpackningar ska tömmas

Från och med den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta för att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat. Skyldigheten gäller både för hushåll och verksamheter, men inte för farligt avfall. Skyldigheten att tömma förpackningen på innehåll begränsas inte enbart till matavfall utan avser också annat avfall. 

Utsortering av bioavfall

Den som har bioavfall ska sortera ut detta och förvara det skilt från annat avfall. Park- och trädgårdsavfall och livsmedelsavfall ska sorteras ut och lämnas till återvinning eller komposteras. Den som har en förpackning som innehåller bioavfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet, detta gäller även förpackningar som innehåller flytande bioavfall. Kraven på separat utsortering av bioavfall omfattar ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall, exempelvis kaffe, te, mjölk och juice.

Läs mer om Nya regler för avfallsförebyggande, och återvinning – från avfall till resurs på www.naturvardsverket.se.

Krav på förpackningar - Plastkorkar ska sitta fast på dryckesbehållare

Från och med 3 juli 2024 ska korkar och lock av plast sitta fast på flaskor. Det innebär krav på att producenter av dryckesbehållare ska utforma behållarna så att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela användningen. Detta kan vara aktuellt för dryckesförpackningar för mjölk, must eller liknande. Syftet med kravet är att undvika nedskräpning med plastlock och plastkorkar, som är bland de vanligaste plastskräpen som hittas i haven.

Efter den 2 juli 2024 blir det belagt med en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor om man på den svenska marknaden tillhandahåller dryckesbehållare med kork eller lock av plast som inte är fäst vid behållarna under hela användningen.

Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos

Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser. Vägledningen riktar sig till alla som i sitt arbete kan komma i kontakt med konstaterat eller misstänkt smittade djur, päls, fjädrar och andra produkter från djuren eller den miljö där djuren har vistats.

Vägledningen vänder sig främst till arbetsgivare och arbetstagare som kan komma i kontakt med smittade eller misstänkt smittade djur eller den miljö där djuren har vistats, till exempel vid djurhållning, transport av djur och sanering av djurstallar. Exempel på utbrott av zoonoser inom landet de senaste åren är salmonella, covid-19 på minkfarmar, aviär influensa (fågelinfluensa) och mjältbrand.

Läs mer om Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos på www.av.se.

På gång efter 2024

Utsortering av textilavfall

Från 1 januari 2025 gäller krav på utsortering och separat insamling av textilavfall. Alla som har textilavfall omfattas av kraven, det gäller både privatpersoner och verksamheter. Textilavfallet ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall. Textilavfall är avfall som består av kläder av textil, hemtextil, inredningstextil, väskor av textil och accessoarer av textil.

Ny struktur för arbetsmiljöföreskrifter 2025

En helt ny regelstruktur är beslutad och träder i kraft 1 januari 2025. Regelförnyelsen är ett stort utvecklingsarbete som består av tre delar: ny regelstruktur, regler i digitaliserat format samt kommunikation och stöd om reglerna. Huvudprincipen har varit att skyddsnivån inte ska sänkas och att kravnivån inte ska höjas. Reglerna som börjar gälla 1 januari 2025 finns redan nu i ett nytt digitaliserat format på www.av.se

Certifiering av pannoperatörer

Arbetet med regeländring gällande certifiering av pannoperatörer har tagit flera turer. Arbetsmiljöverket remitterade 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Denna remiss har sedan återkallats och ett nytt förslag är nu ute på remiss till 31 maj 2024.

Nya regler för säkerhet vid bygg- och anläggningsprojekt

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. De nya reglerna finns redan nu tillgängliga även i digital form på Arbetsmiljöverkets webbplats. www.av.se

Ny organisation för tillsyn och nya regler för bin efter bisäsongen 2025

Jordbruksverket arbetar just nu fram en ny organisation för bekämpning av sjukdomar hos bin, och förslag till nya regler för hanteringen bisjukdomar. Planen är att länsstyrelserna och bitillsynsmännen arbetar som vanligt med bitillsynen under 2024 och 2025. Troligtvis kan en ny organisation vara klar först efter bisäsongen 2025, då även nya regler börjar gälla. Med den information vi har i dag är det troligt att det blir runt årsskiftet 2025/2026. Regeringen förväntas lägga fram en proposition, det vill säga ett förslag om ny lagstiftning till riksdagen, under 2024.

För att redan nu förbereda näringen på de förändringar som troligtvis kommer att ske i det kommande regelverket för bihälsa och smittskydd har Jordbruksverket tagit fram nytt informationsmaterial.

Så här kan du förebygga smittsamma sjukdomar hos honungsbin

Så här kan du förebygga och bekämpa amerikansk yngelröta hos honungsbin

Läs mer om Ny organisation för tillsyn och nya regler för bin efter bisäsongen 2025 på www.jordbruksverket.se.