Regeländringar och Nyheter

Här följer först regeländringar som trätt i kraft under 2020 samt det som träder i kraft under 2021. Därefter redovisas beslutade ändringar som träder i kraft senare än 2020 samt utredningar och förslag som kan resultera i nya regler framöver.

Hänt under 2020

Förpackningsavfall - skärpta regler för materialåtervinningsmål från 2020

Enligt EU-kommissionen ska materialåtervunnet förpackningsavfall vara vikten av det förpackningsavfall som har tillförts en effektiv återvinnings- eller materialåtervinningsprocess.

Från och med januari 2020 höjdes materialåtervinningsmålen med upp till 20 procentenheter beroende på typ av förpackning. (År 2019 var den genomsnittliga materialåtervinningsgraden 68 procent för samtliga typer av förpackningar, enligt det sätt att mäta materialåtervinning som används för rapportering till EU. Detta innebär att målet om en materialåtervinningsgrad på 55 procent för det totala förpackningsavfallet uppfylldes). Dessutom kom materialåtervinningen för vad som rapporteras till EU från samma år att beräknas annorlunda så att det som rapporteras materialåtervinning bättre speglar hur mycket som faktiskt blir nya material. Detta innebär med stor sannolikhet att målen blir svårare att nå.

Materialåtervinningsprocesserna är olika effektiva för olika materialslag. Medan de allra största delarna av de glas- och metallförpackningar, samt PET-flaskor och pantburkar som rapporteras som materialåtervunna verkligen blir nya produkter, så är processen för papper och framförallt plast inte lika effektiv.

Nya regler för sortering av lantbruksplast – från 1 mars

För att SvepRetur bättre ska kunna materialåtervinna den insamlade lantbruksplasten och därmed få en högre kvalité och en så låg återvinningsavgift som möjligt, gäller nya sorteringsregler från och med 1 mars 2020. Detta innebär att plasten ska sorteras i två fraktioner, en vit och en färgad fraktion. Från och med 2021 tas ingen osorterad plast emot.

Nytt sätt att rapportera farligt avfall - från 1 november

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, lantbruk, biltvätt eller advokatbyrå.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Ekodesignkrav på pannor för fasta bränslen - 1 januari 2020

För nya fastbränslepannor började ekodesignkrav på rökgasutsläpp och verkningsgrad att gälla 1 januari 2020 enligt ekodesignförordningen (EU) 2015/1189. Nya fastbränslepannor som inte uppfyller ekodesignkraven får alltså efter dessa datum inte släppas ut på marknaden. Pannor för fasta bränslen (ved, pellets, briketter, spån, kol, koks, torv m.m.) upp till och med 500 kW omfattas. Kraven innebär gränsvärden för utsläpp samt energieffektivitet och kommer omfatta all ny utrustning som säljs inom EU. Detta omfattar både pannor, avsedda endast för centralvärme, samt pannor för centralvärme och tappvarmvattenproduktion, samt kraftvärmepannor med elektrisk kapacitet upp till 50 kW. Exempel på pannor som inte omfattas av lagkrav är värmepannor som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten eller för distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier som ånga eller luft. Pannor som använder icke träbaserad biomassa, exempelvis, halm, skal, kärnor, omfattas inte heller av kraven i förordningen.

Hållbar slamanvändning – färdig utredning

Regeringens utredning för hållbar slamanvändning är klar. Läs mer om Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam. Läs mer om Hållbar slamhantering på www.regeringen.se.

Notera att det inte finns grunder att förbjuda all slamspridning på åkermark samt att det är viktigt att fortsätta arbetet för att minska tillförsel av oönskade ämnen till avloppsnätet, slam och renat avloppsvatten.

Cisterner – förslag på nya föreskrifter

Ett revideringsarbete pågår av NFS 2017:5, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter och remisstiden gick ut den 11 september 2020. Syftet med revideringsarbete är bl.a. att ytterligare synkronisera definitionerna gentemot MSB:s föreskrifter och förtydliga regleringen av lösa behållare. Läs mer om Skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor på www.naturvardsverket.se.

Nyheter 2021

Transport av farligt gods på väg – nya föreskrifter från 1 januari 2021

En ny föreskrift för transport av farligt gods på väg trädde ikraft 1 januari 2021. Föreskrifterna påverkar inte reglerna som beskrivs i G3.13, men MSB vill påminna om vikten av att varje verksamhet själva kontrollerar hur man berörs av föreslagna ändringar. Läs mer om MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) på www.msb.se.

Nya förordningar ger utökat producentansvar – 1 januari 2021

I juni 2018 beslutade regeringen om två nya förordningar för producentansvaret, en för förpackningar och en för returpapper. Målet med de nya förordningarna är att uppnå högre materialutnyttjandegrader.

Som producent ska du lämna uppgifter till Naturvårdsverket om namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer och vilket insamlingssystem som finns för producentens förpackningar. Producenten ska underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats. Rapporteringen sker digitalt. Som producent ska du kunna registrera dig i systemet från januari 2021.

Pannor för fasta biobränslen - Svanenmärkning tas bort från 1 april

Svanens kriterier för Pannor för fasta biobränslen är endast giltiga till den 30 mars 2021, men kommer inte att förlängas. Inte heller kommer kriterierna att utvecklas vidare. Efter 30 mars 2021 är det alltså inte möjligt för tillverkare att märka pannor för fasta biobränslen med Svanen. Anledningen är dels att EU:s Ekodesignkrav och Energimärkning tagit om hand de viktigaste aspekterna och dels att det inte har funnits några Svanenmärkta produkter inom denna kategori på ett tag.

LBK-pärmen – flik 3, 9.3 och 10 – reviderade rekommendationer

LBK:s rekommendation 3 Byggnadstekniskt brandskydd kommer att publiceras under våren 2021. Revideringsarbetet har pågått sedan 2019. 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar upphör då den har inarbetats i 3 Byggnadstekniskt brandskydd. Samtidigt kommer den reviderade rekommendationen 10 Brandlarm och släckutrustning.

Registrera foderföretagare – nu till länsstyrelsen

From 1 januari 2021 ska registrering som foderföretagare för primärproducenter ske till länsstyrelsen. E-tjänsten är den samma som för livsmedelsföretag.

Gemensam djurhälsolagstiftning AHL, inom EU – träder i kraft 21 april

AHL står för Animal Health Law och är ett samlingsnamn för den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016 (Djurhälsoförordningen (EU) 2016/429). Den nya förordningen är som en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och ersätter ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. Djurhälsoförordningen ska tillämpas fullt ut fem år efter att den trätt ikraft, vilket är den 21 april 2021. Det främsta syftet med den nya djurhälsoförordningen är att förbättra djurhälsan. Till exempel satsar man mer på åtgärder som ska förhindra sjukdomsutbrott. Mottot inom AHL är att förebygga i stället för att bota. Läs mer om En ny djurhälsoförordning (AHL) på www.jordbruksverket.se.

Som en följd av att EU skapar AHL, kommer Sverige anta en ny svensk djurhälsolag baserad på epizootilagen och epizootiförordningen, zoonoslagen och zoonosförordningen samt provtagningslagen och ett antal kompletterande föreskrifter. Dessutom görs omtryck av ett antal svenska föreskrifter inom områden som EU inte styr.

Registrera plats med djur eller avelsmaterial

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Anledningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen där djuren hålls, anläggningen, har flyttats fram till den 1 oktober. Kraven på registrering gäller även den som transporterar vissa djur mellan länder.

På gång under och efter 2021

Cisterner - Remiss av förslag till nya föreskrifter

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. Remisstiden gick ut den 11 september 2020. Arbetet med föreskriftsändringen pågår. Under tiden arbetet pågår gäller NFS 2017:5 i sin nuvarande form.

LBK-pärmen - flik 4, 9.1 och 9.2 – revidering på gång

Under 2021 kommer revidering av följande LBK:s rekommendationer att påbörjas:

  • 4 Uppvärmning och torkning
  • 1 Halm- och gräsbränning m.m.
  • 2 Självantändning i hö, halm m.m.

Rapportera mängden förpackningar – senast 31 mars 2022

Som enskild producent kommer du, att på årlig basis, vara skyldig att rapportera om mängden förpackningar som satts på marknaden. Rapporteringen till Naturvårdsverket ska ske senast den 31 mars årligen med start 2022. Det innebär att det första år som ska redovisas för är 2021.

Miljöhänsyn i jordbruket – ut på remiss

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket kommer att gå ut på remiss under första delen av 2021. Förslag på täckning av rötrestlager kommer troligtvis inte att ingå i remissen.

Ekologisk produktion – ny förordning 2022

Från och med 1 januari 2022 börjar en ny förordning för ekologisk produktion att tillämpas. Läs mer om För dig som är eller vill bli ekologisk producent på www.jordbruksverket.se.

Certifierad pannoperatör för panna i klass A eller B – gäller först 1 december 2022

Den 1 december 2020 skulle nya regler ha börjat gälla angående certifiering av pannoperatörer och besiktning av pannor i öppna system, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2017:3. Efter en snabbremiss i december 2020 har Arbetsmiljöverket beslutat att retroaktivt skjuta fram ikraftträdandet av reglerna gällande certifiering av pannoperatörer till att börja gälla 1 december 2022.