Här kan du ladda ner material som du kan skriva ut

Åtgärdsplan
Här kan du ladda ner åtgärdsplan som PDF-formulär, spara och skriva ut - klicka här

Avfallsjournal - Farligt avfall
Här kan du ladda ner avfallsjournal som PDF-formulär, spara och skriva ut - klicka här

Transportdokument för farligt avfall
Här kan du ladda ner ett exempel på mall för transport av farligt avfall - klicka här

Kemikalieförteckning
Här kan du ladda ner kemikalieförteckning som PDF-formulär, spara och skriva ut - klicka här
Är du arbetsgivare använder du denna kemikalieförteckning - klicka här
Vill du veta mer om Klassificering och märkning av kemikalier enligt CLP - klicka här

Vid inspektionen är det bra om följande dokumentation finns tillgänglig:
Aktuell sprutjournal för denna, alternativt föregående års växtsäsong• Intyg om eventuell behörighet samt tillstånd för att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L.

Plan för upprätthållande av djurskydd vid elavbrott
Här kan du ladda ner ett exempel på mall för plan för upprättande av djurskydd vid elavbrott - klicka här

Blankett för anmälan om besöksverksamhet
På en anläggning med besöksverksamhet är djurhållaren skyldig att informera länsstyrelsen om att det förekommer besöksverksamhet på anläggningen samt om besöksverksamheten förändras eller upphör. Här finns en blankett som kan användas vid anmälan till länsstyrelsen - klicka här

Egenkontroll av anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet i jordbruket
Det här stödmaterialet kan användas av dig som driver ett anmälnings- eller tillståndspliktigt jordbruk för att uppfylla kraven på egenkontroll enligt miljöbalken. Det skiljer mellan kommunerna i Sverige hur omfattande de tycker att en egenkontroll ska vara. Materialet kan användas som en bra grund att stå på i diskussion med din kommun om vad de kräver - klicka här

Studieplan för Miljöhusesyn – det digitala verktyget
Denna studieplan ger en introduktion till det digitala verktyget, hjälper dig att logga in och snabbt hitta strukturen i checklistor och faktabank och skapar ett bra forum för diskussion och erfarenhetsutbyte - klicka här

Studievägledning för Miljöhusesyn
Detta material kan användas för självstudier eller för studier i grupp. Studiecirkeln har som mål att deltagarna gör Miljöhusesyn på den egna gården och upprättar en åtgärdsplan- klicka här

Effektiv Dialog 
En broschyr med tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter. De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa hanteras av allt från myndigheter till kommuner och branschorganisationer. Den stora mängden regler och inblandade instanser gör det mycket viktigt att kontakten mellan myndigheter och företagare fungerar - klicka här