Utrymmeskrav

Alla djurslag

Måttföreskrifterna är minimikrav som syftar till att tillgodose djurens behov av tillräckligt utrymme för att ligga och röra sig. De mått som anges i utrymmeskraven är minsta mått och c/c-mått för normal inredning. I vissa fall kan större mått ge en bättre funktion. Kontakta rådgivningen vid planerad om- och tillbyggnad.

I ett befintligt stall kan mindre avvikelser från föreskrivna mått godtas under förutsättning att:

  1. Djurmiljön i stallet som helhet är mycket god.
  2. Konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms ha liten eller ingen påverkan på djuret avseende den funktion som måttföreskriften syftar till.
  3. Måttavvikelsen inte innebär någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos djuren.
  4. Måttavvikelsen inte innebär att tillsynen och skötseln av djuren försvåras.

Detsamma gäller vid förprövningspliktig ombyggnad under förutsättning att länsstyrelsen bedömer att kriterierna 1–4, ovan, uppfylls och att planlösningen i stallet är god. Kontakta länsstyrelsens handläggare i förprövningsärenden om du har frågor.

    Läs mer om utrymmeskrav på Jordbruksverkets länkar: