Församlingar och områden

SJVFS 2014:43, bilaga 2 till 2 kap 23 §, 1a st, b-d och 2 kap 25 § a

Församlingar och områden för nedgrävning eller annat bortskaffande av döda djur/animaliska biprodukter: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur. Ändrad genom 2014:43 - klicka här

Mer information om döda djur och slaktbiprodukter på Jordbruksverkets hemsida - klicka här
samt informationsbroschyren "Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling" - klicka här