Anmälningsplikt

Anmälningsplikt C gäller för bland andra följande exempel:

- stadigvarande djurhållning med fler än 100 djurenheter (ej inhägnad, ej renskötsel), dock färre djur än i gränsen för tillståndspliktiga företag (se Tillståndsplikt) - verksamhetskod 1.20

- anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 20 MW av annat bränsle (t.ex flis, halm) än enbart fossil eldningsolja, biogen eller fossil bränslegas (gäller ej för stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott) – verksamhetskod 40.60

- slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår men högst 7 500 ton – verksamhetskod 15.30

- anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år (gäller ej för endast glass eller enbart paketering) - verksamhetskod 15.151

- anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår (gäller ej endast oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller enbart paketering) – verksamhetskod 15.360

- att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall – verksamhetskod 90.40

- uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller liknande jordbruksproduktion – verksamhetskod 1.30

- anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår - verksamhetskod 40.20

- Verksamhet med:

  • ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter
  • två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
  • ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades (obs upp till tillståndsplikt) - verksamhetskod 40.100

För ytterligare verksamheter, se

- Miljöprövningsförordningen (2013:251), 2 kap. 1 och 2 § - Miljöbalken 1998:808