Om Miljöhusesyn

Miljöhusesyn ger dig en samlad information om lagstiftning inom miljö, djurskydd, biodling samt foder- och livsmedelssäkerhet. Här behandlas också den arbetsmiljölagstiftning som reglerar de mest olycksdrabbade områdena. Genom att använda Miljöhusesyn blir det lättare att kontrollera att produktionen på gården följer gällande lagstiftning. 

Många fördelar med att göra Miljöhusesyn

 • Med checklistor och faktatexter får du en samlad bild av de krav som ställs på din verksamhet.
 • Du kan förbereda dig inför ett tillsynsbesök med hjälp av Miljöhusesyn.
 • Åtgärdsplanen underlättar din uppföljning.
 • Alla grundvillkor finns med. Det minskar risken för avdrag på dina jordbrukarstöd.
 • Informationsutbytet underlättas mellan dig och tillsynsmyndigheten, eller andra du ska informera.
 • Vissa föreningar, branschorganisationer och företag kräver en genomförd Miljöhusesyn för att du ska få leverera.

Ansvar för innehållet
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är ansvarig utgivare av Miljöhusesyn. Så långt som möjligt är alla uppgifter faktakontrollerade. LRF kan dock inte ta ansvar för att all information är korrekt och komplett. Observera att faktatexterna inte återger exakt det som står i författningarnas paragrafer. Nya författningar och ändrade regler tillkommer under året. Dessa uppdateras kontinuerligt på www.miljohusesyn.nu. Som verksamhetsutövare är det alltid du som är ansvarig för att följa lagar, förordningar och föreskrifter. Se även myndigheternas hemsidor för senaste nytt.

Frågor om Miljöhusesyn
Har du frågor skicka e-post till support@miljohusesyn.nu eller LRF, tel. 010-184 40 00.

Enkelt att arbeta med Miljöhusesyn på webben
På den här webbplatsen kan du se hela Miljöhusesyn eller få fram checklistor och faktadelar som är anpassade till din verksamhet. Det gör du genom att ange ditt företags verksamhetsinriktning och geografiska läge. Lagkraven uppdateras kontinuerligt, vilket gör att dessa så gott som alltid är aktuella. Dina uppgifter sparas varje år. Tänk på att spara ned din årliga version som pdf-fil ifall du behöver visa upp den.

Så här går du tillväga
Miljöhusesyn innehåller checklistor och en faktadel. Dessutom ingår en blankett för att lista planerade åtgärder (Åtgärdsplan för Miljöhusesyn) samt blanketten för Farligt avfall. Du kan i Faktabanken även ladda ner olika blanketter som är digitalt skrivbara, såsom Kemikalieförteckning, Avfallsjournal för farligt avfall eller Journal för att ta emot/lämna stallgödsel för att nämna några. 

 1. Börja med att besvara frågorna i checklistan. Varje fråga representerar författningskrav eller rekommendation. Efter frågan kan du kryssa i kolumnen ”Ja” eller ”Nej”. Om frågan inte gäller dig och din verksamhet kryssar du i kolumnen ”Ej aktuellt”. 
 2. När du behöver mer information hittar du den i faktadelen. Den bör du också använda om du är osäker på hur en fråga ska tolkas. Om du använder webben kommer du direkt till informationen genom i-knappen i högra kolumnen. 
 3. Där du kryssat ”Nej” kan du skriva när den planerade åtgärden ska vara genomförd. 
 4. Fyll i blanketten Åtgärdsplan för Miljöhusesyn. När du genomfört en planerad åtgärd fyller du i datumet i den högra kolumnen. När du använder Miljöhusesyn digitalt, förs åtgärderna in automatiskt i Åtgärdsplan för Miljöhusesyn. 
 5. Vissa föreningar och livsmedelsföretag vill att du skickar Åtgärdsplanen till dem. Därför ligger den på en separat sida som du kan skriva ut eller mejla. 
 6. Avfallsjournalen för farligt avfall kan du antingen fylla i kontinuerligt eller använda som en sammanfattande blankett.

Fyll i det som gäller dig
Vilka delar du bör fylla i beror på vilken typ av verksamhet du bedriver. Du börjar med att fylla i avsnitten om allmänna gårdskrav och arbetsmiljö. Om du har växtodling, fyller du sedan i avsnittet om växtodling (gäller såväl lantbruk som trädgård). Om du har djur på gården fyller du i den inledande delen om djurhållning och de djurslagsspecifika frågorna som berör din verksamhet. Numer finns även Biodling (tidigare Bihusesyn) med i Miljöhusesyn, både för dig som är företagare och för dig som är privatperson. Enklast blir det om du tar fram en gårdsanpassad Miljöhusesyn genom att ange ditt företags verksamhetsinriktning och geografiska läge.

Åtgärdsplan i Faktabanken
Faktabanken kan du alltid nå, även när du inte är inloggad. I denna finns ett antal exempel på mallar, t.ex. angående systematiskt arbetsmiljöarbete såsom Riskanalys, Rutiner för farliga arbeten, Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbeten, Kemiska arbetsmiljörisker, m.fl. I Faktabanken hittar du också rubriken Material för nedladdning, med bl.a. Åtgärdsplan, Avfallsjournal för farligt avfall, mall för Transportdokument för farligt avfall, Kemikalieförteckning, Plan för upprätthållande av djurskydd vid elavbrott.