Fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen och särskilt värdefulla byggnader och byggnadsverk

Avsnittet berör flera än växtodlare och är flyttat till Allmänna Gårdskrav, G11.